Massagepraktijk "Jitske de Jong", gevestigd aan Kozakkenkamp 16a 3851 GK Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
www.jitskedejong.nl
Kozakkenkamp 16a

3851 GK Ermelo
0638444665


Jitske de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van massagepraktijk "Jitske de Jong" Hij/zij is te bereiken via info@jitskedejong.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken: 

massagepraktijk "Jitske de Jong" verwerkt minimale persoonsgegevens omdat op de website persoonsgegevens zoals naam, email en telefoonnummer achter gelaten kunnen worden. De praktijk gebruikt geen social media plugins. Echter worden alleen je naam, emailadres en telefoonnummer bewaart in een emailmap en/of op de mobiele telefoon.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de praktijk verwerkt:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jitskedejong.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag de praktijk persoonsgegevens verwerkt:
massagepraktijk "Jitske de Jong" verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- massagepraktijk "Jitske de Jong" verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming:
massagepraktijk "Jitske de Jong" neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van massagepraktijk "Jitske de Jong") tussen zit. massagepraktijk "Jitske de Jong" gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [windows 11, tekstverwerkingsprogramma en excel]


Hoe lang de praktijk persoonsgegevens bewaren:

massagepraktijk "Jitske de Jong" bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Massagepraktijk "JItske de Jong" bewaart alleen je naam, telefoonnummer en emailadres
Bewaartermijn: hooguit 1 jaar


Delen van persoonsgegevens met derden:
massagepraktijk "Jitske de Jong" verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
massagepraktijk "Jitske de Jong" gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Massagepraktijk "Jitske de Jong" bewaart geen gegevens dan alleen je naam, telefoon en emailadres. Wil je dat massagepraktijk "jitske de jong" deze gegevens verwijderd neem dan contact op via info@jitskedejong.nl


massagepraktijk "Jitske de Jong" wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe de praktijk persoonsgegevens beveiligd:

massagepraktijk "Jitske de Jong" bewaart geen persoonlijke gegevens op papier of computer en daardoor hoeft er ook niets te worden beveiligd.